Wat is het verschil tussen debiteuren en crediteuren? (2024)

Debiteuren crediteuren, was dat niet een grappige televisieserie uit de twintigste eeuw over een financieel administratiekantoor? Klopt. Maar daarnaast zijn debiteuren en crediteuren belangrijke begrippen voor ondernemers. Je hebt er vrijwel dagelijks mee te maken in jouw eigen administratie. Voor veel mensen is de betekenis en het verschil tussen debiteuren en crediteuren lastig te onthouden en de begrippen worden ook vaak door elkaar gehaald. Daarom leggen we in dit artikel uit: wat zijn crediteuren en wat zijn debiteuren en hoe onderscheid je ze.

Crediteuren betekenis

Voor een ondernemer zijn de crediteuren degenen aan wie je nog moet betalen. Zij sturen jou een factuur en je bent hen geld schuldig. Denk bij crediteuren aan bijvoorbeeld leveranciers. Iemand verkoopt spullen aan jou, voorraden of grondstoffen. Die moet je betalen. Crediteuren kunnen ook diensten leveren, denk dan aan een extern bedrijf dat je inschakelt voor hulp bij computerproblemen of een schoonmaakbedrijf. Een ander woord voor crediteur is schuldeiser.

Debiteuren betekenis

Debiteuren van een onderneming zijn degenen die jou nog moeten betalen. Jij levert goederen of diensten aan klanten en opdrachtgevers en stuurt daarvoor een factuur. Een debiteur is jou geld schuldig. Een ander woord voor debiteur is de juridische term schuldenaar. Dat betekent ook dat zodra een klant of opdrachtgever de factuur betaalt, hij dan geen debiteur meer is want de schuld is afgelost.

Verschil tussen debiteuren en crediteuren

Nu we de betekenis van de begrippen debiteuren en crediteuren kennen, is het verschil ook gelijk duidelijk. Debiteuren moeten aan jou betalen en jij moet aan jouw crediteuren betalen. Hoe kan je dit nu makkelijk onthouden? Bijvoorbeeld met dit geheugensteuntje: debiteuren moeten aan jou dokken en crediteuren moeten van jou geld krijgen. Je bent als ondernemer zelf ook debiteur en crediteur, maar dan werkt het net andersom. Voor jouw debiteuren ben jij de crediteur, de schuldeiser. Jij moet van hen geld krijgen. En voor jouw crediteuren ben jij de debiteur, jij moet hen geld dokken. Volg je het nog? Goed zo, dan is het verschil tussen debiteuren en crediteuren nu duidelijk!

Debiteuren en crediteuren op de bedrijfsbalans

Op jouw balans komen de begrippen debiteuren en crediteuren eveneens voor. Daarom is het ook belangrijk dat je ze kent en het verschil weet. De balans is het financieel overzicht waarop alle bezittingen en schulden van een bedrijf op een bepaald moment staan weergegeven. De balans heeft een linker- en een rechterzijde. Links staan de bezittingen van het bedrijf. Ook wel activa genoemd. Dat heet de debetzijde. Op de debetzijde staan de vorderingen op debiteuren onder het kopje vlottende activa. Vlottende activa zijn middelen die maar één productieproces meegaan of snel kunnen worden omgezet in geld. En dat laatste geldt natuurlijk voor debiteuren: openstaande vorderingen die je (hopelijk) snel ontvangt. Dan is het logisch dat de crediteuren aan de rechterkant van de balans staan. Dit heet de creditzijde en daar staan de schulden of passiva. Passiva is het geld dat in de onderneming geïnvesteerd is. Ook bij de crediteuren gaan we er vanuit dat de schuld kortlopend is omdat jij jouw inkomende facturen als het goed is ook zo snel mogelijk betaalt.

Overzicht op je debiteuren en crediteuren

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het voor de financiële gezondheid van jouw onderneming superbelangrijk is dat je zicht hebt op de debiteuren en crediteuren. Wat krijg je nog binnen en wat gaat er nog uit? Zijn de bedragen in balans of moet je veel meer betalen dan er binnenkomt? Dat laatste is niet goed voor je cashflow; het verschil tussen jouw inkomsten en uitgaven. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te snappen dat jouw banksaldo beter positief is. Met geld op de bank kun jij aan jouw financiële verplichtingen voldoen: dat heet liquiditeit. Dat onderneemt ten eerste een stuk relaxter en ten tweede is het goed voor jouw kredietwaardigheid. Kredietverstrekkers en leveranciers doen liever met een betrouwbaar bedrijf zaken en een positieve liquiditeit is daar een belangrijk onderdeel van.

Debiteuren en crediteuren in evenwicht

Jouw debiteuren en crediteuren staan niet alleen op je balans, je moet ze ook in balans houden. Of liever nog: zorgen dat je meer geld binnenkrijgt dan je uitgeeft. Facturen van jouw crediteuren moet je natuurlijk gewoon betalen. En liefst binnen de betaaltermijn. Je kunt daar wel een beetje mee spelen en wachten tot de laatste dag als je even krap bij kas zit. Maar het is natuurlijk niet netjes als je te laat betaalt en al helemaal niet als je dat stelselmatig doet. Daarmee kan de relatie met jouw crediteuren ook verstoord raken. Of jouw debiteuren snel betalen? Dat hoop je natuurlijk. Maar je kunt niemand dwingen om jouw factuurbedrag direct over te maken. Liefst heb jij je geld ook binnen jouw betaaltermijn en op wanbetalers zit je helemaal niet te wachten. Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat jouw debiteuren snel betalen?

Tips om jouw facturen sneller betaald te krijgen

  • Factureer tijdig. Van de Belastingdienst moet dat uiterlijk de vijftiende dag van de maand na levering van je product of dienst.
  • Zorg ervoor dat jouw facturen duidelijk zijn en aan de factuurvereisten
  • Werk met korte betalingstermijnen, houd openstaande facturen goed in het oog en wees snel met betalingsherinneringen.
  • Check vooraf hoe kredietwaardig jouw (potentiële) klant of opdrachtgever is.
  • Maak betalen makkelijk, bijvoorbeeld met een handige betaallink in een online factuur. Hoe makkelijker het betaalproces voor jouw debiteur, hoe beter.

Verkoop jouw debiteuren

Dat bedoelen we natuurlijk niet letterlijk, maar dat is wel wat debiteurenfinanciering of factoring inhoudt en waarmee je snel cash in handen hebt. Je verkoopt de factuur die jij aan jouw debiteur stuurt aan ons: The Blue Factor. Wij betalen jouw factuur binnen 24 uur en zorgen ervoor dat wij het geld van jouw debiteur krijgen. Te late of wanbetaling? Dat risico is voor ons. Factoring is flexibel want je kunt het zelf voor maar een debiteur, project of factuur toepassen. Wij regelen de kredietwaardigheidscheck van jouw opdrachtgever. Jouw kredietwaardigheid vinden we minder belangrijk, we kijken wel naar jouw omzet en betalingstermijn. Je zit bij ons overigens niet aan een contract vast en betaalt per factuur. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Veel ondernemers profiteren al van de voordelen van factoring en weten inmiddels: cash is king!

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Pak de telefoon en bel 010 – 23 55 108 of stuur ons een mailtje.

Wat is het verschil tussen debiteuren en crediteuren? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 5627

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.